9. september 2018

Vedtægter

1: Navn og hjemsted

Stk. 1

Foreningens navn er SAMVÆRD.

Stk. 2

Foreningen er hjemmehørende i Aarhus Kommune.

2: Foreningens formål

Stk. 1

SAMVÆRD har til formål at skabe rammerne for naturlige, nærværende og meningsfulde møder mellem mennesker, der normalt ikke mødes i det daglige og normalt ikke har deres gang sammen, eksempelvis gennem musik, leg og bevægelse. Foreningen vil skabe anledninger til generationsbrobygning via møder mellem generationer.

Stk. 2

Målet med foreningens aktiviteter er at revolutionere måden, vi er sammen på tværs: At øge livskvaliteten, skabe mere fællesskab, styrke medborgerskabet og kræve ansvaret for samvær og omsorg tilbage fra institutionerne til det personlige initiativ. At øge livskvaliteten, skabe mere fællesskab og styrke medborgerskabet og medansvaret for samvær og omsorg gennem gensidig generationsbrobygning.

3: Medlemskab

Stk. 1

Som medlem kan optages personer, organisationer, virksomheder, kommuner og andre, der aktivt ønsker at medvirke til at realisere foreningens formål.

Stk. 2

Medlemmer betaler et årligt medlemsbidrag, som fastsættes på den ordinære generalforsamling. Medlemsbidraget kan fastsættes forskelligt for forskellige kategorier af medlemmer. Et medlemsbidrag kan fastsættes til 0 kr. for en medlemskategori.

Stk. 3

Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.

Stk. 4

Medlemskabet gælder ved skriftlig bekræftelse fra bestyrelsen.

Stk. 5

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen og giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af medlemsbidrag.

Stk. 6

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis dette handler i strid med foreningens formål og vedtægter.

Stk. 7

Eksklusion af et medlem kan kun ske, hvis et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er enige herom.

Stk. 8

Som støttemedlem kan optages enhver, der ønsker at yde økonomisk bidrag til fordel for Foreningens virke. Støttemedlemskab giver ikke medlemsrettigheder.

4: Bestyrelse

Stk. 1

Bestyrelsen består af personer, der går ind for foreningens målsætning og formål, og som aktivt vil arbejde for deres virkeliggørelse.

Stk. 2

Bestyrelsen skal vælges af foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling, og den vælges for ét år ad gangen.

Stk. 3

Følgende poster indgår i bestyrelsen:

 1. Formand
 2. Næstformand
 3. Kasserer
 4. Bestyrelsesmedlem
 5. Bestyrelsesmedlem

Herudover kan vælges en suppleant, der ikke har stemmeret.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.

Stk. 4

IT og intern revisor er underlagt bestyrelsen som stab. Ansvarlige for disse funktioner findes af bestyrelsen.

Stk. 5

Bestyrelsen træffer afgørelser ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed har formanden den endelige afgørelse. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

5: Generalforsamling

Stk. 1

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i årets andet kvartal. Der indkaldes skriftligt til generalforsamlingen, med angivelse af dagsorden, med 14 dages varsel.

Stk. 3

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Valg af bestyrelsen
 6. Indkomne forslag
 7. Eventuelt

Stk. 4

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før.

Stk. 5

Stemmeret kan kun udøves af betalende medlemmer af foreningen ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt. Personlige såvel som kollektive medlemmer har én stemme ved afstemninger.

Stk. 6

Tilstedeværende kan alene bære én stemme.

Stk. 7

Generalforsamlingen beslutter, vedtager og vælger ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 8

Skriftlig afstemning skal foretages, når mindst ¼ af de tilstedeværende medlemmer forlanger. det.

6: Ændring af vedtægter

Stk. 1

Forslag til ændring af vedtægterne skal efter reglerne forelægges generalforsamlingen til afgørelse. Til vedtagelse af ændringsforslaget kræves mindst ¾ af stemmerne.

Stk. 2

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 7 dages varsel, såfremt bestyrelsen eller mindst 3/4 af medlemmerne anmoder herom med en motiveret dagsorden med skriftlig henvendelse.

7: Økonomi

Stk. 1

Foreningen bliver drevet af midler, der indkommer i form af personlige bidrag, donationer, puljemidler og tilskud fra det offentlige.

Stk. 2

Foreningen kan tegnes af formanden alene og dette sker via netbank, uanset beløb.

Stk. 3

Kasseren udarbejder hvert år regnskabet, som revideres af den interne revisor.

Stk. 4

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 5

Regnskabet godkendes ved den årlige generalforsamling.

8: Opløsning

Stk. 1

Foreningen kan kun opløses når ¾ af bestyrelsen stemmer herfor.

Stk. 2

I tilfælde af opløsning vil et eventuelt overskud tilfalde et almennyttigt formål og må ikke tilfalde enkeltpersoner.